فناوری پلاسما چیست

فناوری پلاسما چیست

فناوری پلاسما چیست فناوری پلاسما چیست ؟ پلاسما به عنوان حالت چهارم ماده شناخته می شود. حالت های مختلف ماده از یک جامد شروع می شود، ماده ذوب می شود، سپس برای تشکیل گاز، بخار می شود و در نهایت ، برای تشکیل مایع و با دریافت انرژی اگر حرارت دادن ادامه داشته باشد، دما...